Veel animo om in te spreken over zonnevelden en windmolens in De Ronde Venen

Gisteren hield de gemeenteraad de eerste inspraakavond over de gebieden waar zonnevelden en windmolens kunnen komen. Ook wel ‘zoekgebieden’ genoemd. Inwoners vertelden aan de gemeenteraad hoe zij denken over de zoekgebieden. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Van zorgen over gezondheidsrisico’s van windmolens tot de urgentie van het klimaatprobleem en het belang om lokale initiatieven te helpen. Vanavond is de 2e inspraakavond. Deze begint om 19.30 uur en is live te volgen via RTV De Ronde Venen (Ziggo kanaal 41) of https://derondevenen.raadsinformatie.nl/live. Om alle inwoners te laten inspreken houdt de gemeenteraad een extra inspraakavond. Deze vindt plaats op maandag 7 juni om 20.15 uur. Helaas is aanmelden om in te spreken niet meer mogelijk. Schriftelijk inspreken kan nog wel. Dat kan door voor 4 juni een betoog te mailen naar griffier@derondevenen.nl.

Waarom wil de gemeente zonnevelden en windmolens plaatsen?

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid): “Het is goed om te zien dat zoveel inwoners betrokken zijn bij dit onderwerp. En dat zij de gemeenteraad hun mening vertellen. Het is belangrijk dat we keuzes maken met goede informatie. En begrijpen waarom we overstappen op duurzame energie. Daarmee dragen we als gemeente bij aan het klimaatakkoord. We plaatsen zonnevelden en windmolens uit noodzaak. Om de klimaatverandering die ons bedreigt tegen te gaan. Door over te stappen op zonne- en windenergie dragen we allemaal ons steentje bij aan een beter klimaat. Als niemand iets doet stijgt de temperatuur alleen maar harder. Hierdoor stijgt ook de zeespiegel. En dan wordt het steeds lastiger om te wonen in lager gelegen gebieden, zoals De Ronde Venen. Het is goed dit te beseffen: we zijn niet bezig voor nu, maar vooral voor de toekomst van onze prachtige gemeente.”

Hoe zit het met de gezondheidsrisico’s van windmolens? 

De gemeente snapt dat inwoners zich zorgen maken om gezondheidsrisico’s van windmolens. Om de risico’s te beperken houdt de gemeente de landelijke wettelijke milieunormen aan. Deze normen bepalen onder meer de minimale afstand van windmolens tot woningen en andere gebouwen. Bij het opstellen van deze normen zijn de gezondheidseffecten van geluid en slagschaduw meegenomen. Maar ook de effecten van laagfrequent geluid. Het geluid van een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel per jaar zijn bij woningen gemeten op de gevel. Windmolens moeten minimaal 400 meter bij woningen vandaan staan. De gemeente kijkt daarom goed naar de regels die er zijn en moet zich daaraan ook houden. Op veel plekken in de gemeente passen daarom ook geen windmolens. Waar wel of geen windmolens of zonnevelden passen is te zien op www.derondevenen.nl/windkaart. 

Wat als er geen windmolens in De Ronde Venen geplaatst worden?

Als er geen windmolens komen dan is er 238 hectare aan zonnevelden nodig. Dat zijn ruim 460 voetbalvelden met zonnevelden. Hierbij houdt de gemeente er rekening mee dat alle geschikte daken ook vol liggen met zonnepanelen. 

Onderzoekt de gemeente ook andere technieken voor het opwekken van elektriciteit?

Zonnepanelen en windmolens zijn bewezen technieken die direct ingezet kunnen worden voor de opwek van energie. Andere technieken voor het opwekken van elektriciteit sluiten wij niet uit. De gemeente verwacht 30% van de energiebehoefte op te wekken met nieuwe technieken. Denk aan zonnepanelen in geluidswallen of ramen die gemaakt zijn van zonnepanelen. Maar ook goede opslagmethoden waardoor minder energie opgewekt hoeft te worden. 

Kunnen windmolens niet beter op zee staan? 

Wind op zee kan voorzien in een deel van de elektriciteitsbehoefte van Nederland. Landelijk is in het klimaatakkoord afgesproken dat ongeveer 60% op zee wordt opgewekt, en 40% op land. Zonnevelden en/of windmolens op land zijn dus nodig. 

Wat gebeurt er met alle informatie van de insprekers?

Naast de inwoners die tijdens de gemeenteraad inspreken sturen ook inwoners hun standpunten op. Dit is bij de vergaderstukken geplaatst en wordt voor de politieke commissievergadering van 9 juni in 1 gebundeld document met de raad gedeeld. Zodat zij alle informatie van inwoners mee kunnen nemen in de keuze welk gebied geschikt of ongeschikt is voor zonnevelden en/of windmolens.  

Wanneer bespreekt de gemeenteraad de zoekgebieden?

De gemeenteraad bespreekt het voorstel voor de zoekgebieden eerst tijdens de politieke commissie op woensdag 9 juni 2021 om 19.30 uur. En daarna in de raadsvergadering op woensdag 30 juni 2021 om 19.30 uur. De raad bespreekt dan ook moties (opdrachten aan het college) en amendementen (wijzigingen in het voorstel) als zij die hebben opgesteld. 

En wat gebeurt er dan?

Als de gemeenteraad zoekgebieden vaststelt dan start de gemeente in het eerste zoekgebied met een gebiedsproces. De gemeente stelt de zoekgebieden vervolgens 1 voor 1 open onder leiding van een gebiedscoördinator. Die kijkt met bewoners, omwonenden, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden hoe zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen. Dit alles legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. De gemeenteraad kan nog aanpassingen doen aan het voorstel. Denk aan het stellen van extra voorwaarden of het uitsluiten van (delen van) de gebieden. Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden

Blijf op de hoogte van het laatste duurzame nieuws van de gemeente

Schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.

Persbericht_Veel animo om in te spreken over zonnevelden en windmolens in De Ronde Venen

Op deze kaart zie u de zoekgebieden die het college voor heeft gelegd aan de gemeenteraad. Op woensdag 30 juni bespreekt de gemeenteraad deze zoekgebieden.