Veel bereikt ondanks coronacrisis

De bouw van nieuwe woningen, verbetering van de verkeersveiligheid, de vaststelling van een strategisch OV-plan, het opknappen van het Haitsmaplein in Mijdrecht en de Pieter Joostenlaan in Wilnis en meer inzet op toezicht en handhaving. Ondanks de coronacrisis is in 2020 veel in de gemeente gerealiseerd. Dat schrijft het college van B en W in de programmarekening 2020. De gemeenteraad behandelt de programmarekening 2020 in zijn vergadering van juli.

De programmarekening geeft een overzicht van de behaalde resultaten en alle inkomsten en uitgaven die de gemeente in 2020 daadwerkelijk heeft ontvangen of gedaan. Wethouder Alberta Schuurs (Financiën): ,,Financieel sluiten we het jaar af met een tekort van circa 1,5 miljoen euro. Dit is onder andere het gevolg van de flink toegenomen vraag naar WMO-voorzieningen zoals begeleiding, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen. Ook de kosten voor jeugdzorg namen toe. Dat is een ontwikkeling waar veel Nederlandse gemeenten mee kampen. Als gemeente maken wij ons daarom sterk om meer financiën van het rijk te krijgen om jeugdzorg te kunnen betalen.’’

Tekort lager dan verwacht

De coronapandemie heeft weliswaar een grote impact op de samenleving en het werk dat de gemeente doet, financieel zijn de gevolgen te overzien. Er zijn weliswaar extra kosten gemaakt om de gevolgen te bestrijden, maar daar tegenover staat een extra bijdrage van het rijk om kosten te compenseren en lagere uitgaven op andere terreinen. Schuurs: ,,Het tekort van 1,5 miljoen over 2020 is fors, maar lager dan we hadden verwacht. Het valt lager uit omdat inkomsten uit de ontwikkeling van woningbouwproject De Maricken naar voren zijn gehaald. Die hadden we voorzien voor 2021. Daarnaast hebben minder inwoners van de bijstand gebruik gemaakt en hebben we minder uitgeven aan de inhuur van personeel. Het tekort wordt opgevangen door onze reserves aan te spreken, de spaarpot van de gemeente.’’

Veiligheid en woningen

De verantwoording over 2020 laat zien dat er het afgelopen jaar veel is gebeurd en in gang gezet. Verschillende acties uit het in 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan (IVP) om de gemeente veiliger te maken zijn in gang gezet en, soms aangepast als gevolg van de coronacrisis, uitgevoerd. Er is hard gewerkt aan verschillende woningbouwplannen. Op de locatie van de voormalige Twistvliedschool komen 50 starterswoningen en in Maricken 1 is begonnen met de bouw van de laatste 100 woningen. Daarnaast is begonnen met de plannen voor de bouw van woningen in de nieuwe wijk Maricken 2. De wijk biedt ruimte aan ruim 600 woningen. Voor ondernemers was 2020 als gevolg van de coronamaatregelen een moeilijk jaar. Ondernemers zijn zoveel mogelijk ondersteund, onder andere met de actie ‘Koop lokaal’. Samen met 61 organisaties en (sport)verenigingen is een lokaal Sportakkoord opgesteld om sport- en beweegplezier van inwoners te vergoten.

Verkeer en bemiddeling

In 2020 is een aantal stappen gezet om de verkeersveiligheid te vergroten. Zebrapaden zijn aangepakt of aangelegd en er is een oplossing bedacht om de verkeersveiligheid op het kruispunt Nieuwe Amsterdamseweg/Ruwelspad te vergoten. Dit is in 2021 gerealiseerd. Samen met de gemeenteraad is het strategisch OV-plan opgesteld. Door goede bemiddeling en onder andere samenwerking met de arbeidsregio Amsterdam zijn inwoners snel naar werk begeleiden. In 2020 is verder gewerkt aan het project ‘De Ronde Venen wordt dementievriendelijk’. Doel van het project is dat inwoners zolang mogelijk mee blijven doen. In november is de nieuwe visie Verblijfsrecreatie gepresenteerd.  

Duurzaamheid en jeugd

Veel aandacht kreeg het verder verduurzamen van de energievoorziening in de gemeente, onder andere met inkoopacties voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen. De Ronde Venen staat in de top van gemeenten waar het meeste zonnepanelen op daken liggen. In juli 2020 werd het Jeugdbeleidsplan unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Doel van het Jeugdbeleidsplan is bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de kinderen in De Ronde Venen en hen een stevige basis geven. Begin 2020 ontvingen 22 kinderen voor het eerst een Rondeveense Topper voor hun maatschappelijke inzet.

Conceptbevindingen van de accountant

De controlewerkzaamheden van de accountant over de programmarekening 2020 zijn bijna afgerond. De accountant heeft aangegeven dat de financiële cijfers betrouwbaar en juist zijn. Daarnaast is aangegeven dat de gemeente meer aandacht moet besteden aan het voldoen van de Europese aanbestedingsregels. 

De gemeenteraad behandelt de programmarekening in haar vergadering van juli. De complete verantwoording over 2020 is te vinden op https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl/