U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Abcoude, ontheffing plaatsing tijdelijke container en draglineschotten aan het Dokter van Doornplein (week 7 - 19 februari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 februari 2021 in relatie tot de arti-kelen 2.10 en  2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Struunhoeve B.V. ontheffing hebben verleend om een tijdelijke container en draglineschotten te plaatsen aan het Dokter van Doornplein 1391 LS in Abcoude. Het werkadres is Amster-damsestraatweg 1391 in Abcoude. Dit in verband met renovatie van een tuin aan de Amster-damsestraatweg.

De ontheffing geldt van maandag 22 februari tot en met vrijdag 19 maart 2021.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de re-den(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burge-meester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzie-ningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend be-lang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder ver-melding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoek-schrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektroni-sche handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.