Baambrugge, verkeersbesluit voor het intrekken van het verkeersbesluit voor het aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats en huisartsen parkeerplaats (week 44 – 5 november 2021)

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

De algemene gehandicapte parkeerplaats en huisartsen parkeerplaats, ter hoogte van Prins Mauritsstraat 2 in Baambrugge, op te heffen door het verwijderen van borden E8 arts en E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 5 november 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u DigID nodig. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.