U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning Botshol 12A in Abcoude, onderdeel milieu (week 25 – 25 juni 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 25 juni 2021 het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (revisie) voor een veehouderij met nevenactiviteiten op het adres Botshol 12A in Abcoude, aangevraagd op 30 april 2021 te verlenen. De procedure is geregistreerd onder zaaknummer Z/19/144982.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 25 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via info@odru.nl of telefoonnummer 088 – 022 50 00.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u een beroep instelt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen.

Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA te Utrecht

U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep heeft ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.