Geweigerde omgevingsvergunningen (week 33 - 20 augustus 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn geweigerd:

Geweigerde omgevingsvergunningen
Straatnaam Aard van het project Aanvraagnummer Datum weigering
Vinkeveen, Groenlandse kade 59A Gebruik deel bestemmingsvlak voor 2e jachthaven Z/20/158246 13-08-2021


De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.