Geweigerde omgevingsvergunningen (week 41 - 15 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn geweigerd:

Geweigerde omgevingsvergunningen
Straatnaam Aard van het project Aanvraagnummer Datum
Mijdrechtse Zuwe 13 t/m 21 in Mijdrecht Aanleggen van een uitweg aan de Mijdrechtse Zuwe 13 t/m 21 Z/21/0009608 08-10-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.