U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Mijdrecht, ontheffing inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Gijsbert van Stoutenborchstraat (week 16 – 23 april 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 april 2021in relatie tot de artikelen 2.10 en  2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Coen Hagedoorn Utecht ontheffing hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Gijsbert van Stoutenborchstraat 3641 DL in Mijdrecht. Dit in verband met renovatiewerkzaamheden in opdracht van GroenWest.

De ontheffing geldt van maandag 3 mei tot en met donderdag 28 oktober 2021.

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de heer R. Keulen van Coen Hagedoorn Utrecht via T. 088 – 880 80 00.

Het werkadres:

3641 BA  Bucho van Montzimastraat in Mijdrecht
3641 DL Gijsbert van Stoutenborchstraat in Mijdrecht
3641 AN en 3641 AM Anselmusstraat in Mijdrecht.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.