Mijdrecht, verkeersbesluit voor het instellen van een voetgangerszone (week 44 – 5 november 2021)

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Het instellen van een voetgangerszone in Centrum Mijdrecht door plaatsing van verkeersborden G07zb van bijlage 1 van het RVV 1990 in de Dorpsstraat, de Raadhuislaan, de Bozenhoven, de Passage en de Croonstadtlaan. Het toestaan van fietsers in deze zone door plaatsing van het onderbord “fietsers te gast”. Het verbieden van snorfietsers in deze zone door de plaatsing van het onderbord “brom- en snorfietsen niet toegestaan”. Het toestaan van bevoorradend verkeer in deze zone door de plaatsing van het onderbord “bevoorradend verkeer toegestaan” in de Dorpsstraat.

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 5 november 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u DigID nodig. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.