U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (week 17 – 30 april 2021)

De gemeente De Ronde Venen heeft op 30 april 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z 21 176473 voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor bedrijf MNE B.V. op het adres Groot Mijdrechtstraat 17-G1 in Mijdrecht. De vergunning is verleend. Dat betekent dat er geen milieueffectrapport nodig is vanwege het opslaan van schroot.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 30 april 2021  en bedraagt zes weken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- De naam en adres van indiener
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar
Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u wilt voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening alleen indienen als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Midden-Nederland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.