U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontwerp addendum Structuurvisie De Ronde Venen 2030 (week 20 – 21 mei 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 het ontwerp addendum van de Structuurvisie De Ronde Venen 2030 ter inzage ligt.

Inhoud

Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de bouw van sociale huurwoningen in de gemeente te bevorderen. Onder andere door vast te leggen dat voor nieuwe woningbouwprojecten het aandeel sociale huurwoningen minimaal 30% moet bedragen. Maar niet bij ieder project is dit percentage haalbaar. Een vereveningsfonds sociale woningbouw maakt het mogelijk om het verplichte aandeel sociale woningbouw financieel te compenseren. Met de gelden die worden gestort in dit fonds kan het tekort aan sociale woningbouw elders in de gemeente gecompenseerd worden. Op deze wijze borgen we dat er in totaal gemiddeld 30% sociale woningbouw in de gemeente gerealiseerd wordt. Dit is een vorm van bovenplanse verevening. De gemeentelijke Structuurvisie moet hiervoor de basis bieden. De Structuurvisie De Ronde Venen 2030 wordt hiervoor door middel van een aanvulling (addendum) aangepast. De aanvulling heeft betrekking op hoofdstuk 7 uit de Structuurvisie. Hierin wordt aangekondigd dat de gemeente een vereveningsfonds instelt. 

Ter inzage

Het ontwerp addendum van de Structuurvisie is zowel op de website van de gemeente als op papier in te zien. Op de website www.derondevenen.nl vindt u het addendum onder “Bekendmakingen”. De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerp addendum kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met het klantcontactcentrum 0297 29 16 16.

Reageren

Binnen de inspraaktermijn kunt u mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerp addendum van de Structuurvisie. Schriftelijke reacties richt u aan de Gemeenteraad, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor het inbrengen van een mondelinge reactie kunt u via m.heidema@derondevenen.nl een afspraak maken met mevrouw M. Heidema van de afdeling Ruimte.