Ontwerp besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning tankstation Esso Nijpoort Rijksweg A27 1 in Groenekan, onderdeel milieu

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 27 december 2021 het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu van 10 oktober 1989 die is afgegeven aan Esso Nederland B.V. voor een tankstation inclusief LPG op het adres Rijksweg A27 1 in Groenekan ambtshalve te wijzigen op grond van artikel 2.30 en 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ambtshalve wijziging is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/182022.
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage zes weken en start op 31 december 2021.

Zienswijze indienen

Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht Postbus 13101, 3507 LC Utrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar.