Ontwerp omgevingsvergunningen (week 51 – 24 december 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij, naar aanleiding van het verzoek daartoe, een ontwerpbesluit hebben genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit milieu op grond van art. 2.1, lid 1, sub e en art. 2.6, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingediend door:

-    V.O.F. B.H. Hettinga, Mijdrechtse Zuwe 4A, 3641 PG in Mijdrecht.

De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 23 december 2021 tot en met 4 februari 2022. 

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht Postbus 13101, 3507 LC te Utrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen  mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.