U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014 (week 22 – 4 juni 2021)

Burgemeester en wethouder van De Ronde Venen maken bekend dat zij het ontwerpbesluit Eerste wijziging Lijst waardevolle bomen 2014 hebben vastgesteld en op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter inzage leggen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 7 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage. Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het ontwerpbesluit gepubliceerd. Deze kan worden ingezien via www.derondevenen.nl (kopje ‘bekendmakingen’) of tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden een zienswijze (uw mening of opmerking) indienen over dit ontwerpbesluit. U kunt dit doen door een brief te sturen naar:  college van B en W van  De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG  Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan:  locatie van de boom waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. U kunt ook uw zienswijze mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar, mevrouw Marloes Pikkemaat, 0297 – 55 15 85. Bereikbaar op maandag en donderdag.
Zienswijzen die per e-mail worden ingediend, worden niet geaccepteerd.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.