U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127a te Vinkeveen’ (week 23 – 11 juni 2021)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 12 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127a te Vinkeveen’ (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0736.BPP049bzuwe127a-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

•    De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
•    De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPP049bzuwe127a-ow01. De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting
Het bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127a te Vinkeveen’ maakt het planologisch mogelijk om een woning te bouwen op het perceel, met daarnaast een 10 meter brede sloot.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Gert Jan Kerssies van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 06 308 126 67.

Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor ontwerpbestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127a te Vinkeveen 
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden vastgesteld voor het ontwerpbestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1, Vinkeveen. Deze hogere waarden zijn nodig in verband met de bouw van een woning op het perceel.

Ter inzage en zienswijzen
Het ontwerpbesluit over de hogere waarden en de bijbehorende stukken zijn van 12 juni tot en met 23 juli 2021 in te zien in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbesluit kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16. 

Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250,3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Flip van Leeuwe van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0297 29 18 33.