U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Demmerik 122-124’ (week 6 – 12 februari 2021)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 13 februari 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Demmerik 122-124’ in Vinkeveen (met planidentificatienummer:  NL.IMRO.0736.BPP041dem122124-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

•    De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
•    De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPP041dem122124-ow01. De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Toelichting

Het bestemmingsplan ‘Demmerik 122-124’ maakt het planologisch mogelijk om een drietal nieuwe woningen te bouwen en twee bedrijfswoningen worden gesloopt en herbouwd als normale woningen. De aanwezige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. 

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Weids wonen aan de Demmerik 122-124 in Vinkeveen
Naast het bestemmingsplan ligt het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Demmerik 122-124 ter inzage voor dezelfde periode. Het beeldkwaliteitsplan vormt het nieuwe toetsingskader voor dit perceel voor de welstandsbeoordeling bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Gert Jan Kerssies van de afdeling Ruimte. Hij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 06 – 30 81 26 67.