U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Stemmen bij volmacht (week 4 – 29 januari 2021)

De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
           
A.    MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
     1.    Bij Verkiezingsteam De Ronde Venen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
     2.    Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
     3.    Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
     4.    Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
     5.    Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
 
B.    MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
     1.    De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
     2.    De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
     3.    De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
     4.    Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
     5.    Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
     6.    Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
 
Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Verkiezingsteam De Ronde Venen
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht
 
Plaats:    Mijdrecht
Datum:    Woensdag 27 januari 2021
 
De burgemeester voornoemd,
 
M. Divendal