Vastgesteld addendum Structuurvisie De Ronde Venen 2030 (week 44 – 5 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad van De Ronde Venen op 30 september 2021 de “Addendum Structuurvisie De Ronde Venen 2030” heeft vastgesteld. De aanpassing heeft betrekking op hoofdstuk 7 uit de Structuurvisie. Met de aanpassing van de Structuurvisie is het mogelijk om een vereveningsfonds sociale woningbouw in te stellen. 

Het vastgestelde addendum van de Structuurvisie ligt met ingang van 6 november 2021 voor een ieder ter inzage. Op de website www.derondevenen.nl vindt u het addendum onder “Bekendmakingen” en onder “Visies”. De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Ook kunt u de aangepaste Structuurvisie inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0736.SV002DRV203-va01. Tegen de vastgestelde Structuurvisie kan geen beroep worden ingesteld.