U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Stationslocatie Mijdrecht’ (week 16 – 23 april 2021)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad van De Ronde Venen op 6 april 2021 het bestemmingsplan ‘Stationslocatie Mijdrecht’ (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BP011stationslocmy‐va02) gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 24 april 2021 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:
-    De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar 
E. omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met T. 0297 29 16 16.
-    De verbeelding van het authentieke bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
-    De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie 
http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.
-    U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Inhoud 

Het plangebied van het bestemmingsplan is gelegen tussen het centrum van Mijdrecht en het Bedrijventerrein Mijdrecht. Op de oude stationslocatie in Mijdrecht worden maximaal 80 woningen gebouwd, waarvan de helft van het woningbouwprogramma bestaat uit woningen in de sociale huursector. Met de ontwikkeling van de Stationslocatie zorgt de gemeente ervoor dat de druk op de sociale huurmarkt afneemt. De sociale huurwoningen zijn bestemd voor vergunninghouders, inwoners die gebruik willen maken van wonen met zorg, starters en doorstromers. De andere helft van het woningbouwprogramma zal bestaan uit vrijesectorwoningen. De wens is om het huidige braakliggende terrein her te ontwikkelen tot een centrum-dorps woonmilieu met een mix aan verschillende doelgroepen waar het prettig wonen en verblijven is. 

Wijzigingen 

Het bestemmingsplan is, naar aanleiding van ingestelde beroepen, gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de vaststelling in 2019. Het betreft alleen wijzigingen op de verbeelding. Op de verbeelding zijn bouwvlakken marginaal verschoven en zijn er in het woongebied zones opgenomen waar wonen wordt uitgesloten. 

Beroep

Van 25 april 2021 tot en met 7 juni 2021 kan door belanghebbenden beroep ingesteld worden tegen de wijzigingen t.o.v. het eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘Stationslocatie Mijdrecht’ in 2019. Beroep kan worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.