U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure (week 27 – 9 juli 2021)

Met ingang van 9 juli 2021 liggen bij balie Omgevingszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide procedure ingevolge artikel 3.10 en activiteit als bedoeld in artikel 2.1 onder a en c van de Wabo de onderstaande, verleende vergunningen gedurende zes weken ter inzage. U kunt een afspraak maken via omgevingszaken@derondevenen.nl of 0297 291616.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Globale locatie Omschrijving Procedure Zaaknummer Datum verzonden
Dorpsstraat 58, 60, 60a, 60b, 60c in Mijdrecht Realiseren van nieuwbouw met daarin winkelfunctie, een kelder en vier appartementen
  • Bouwen
  • Planologisch
Z/20/173856 06-07-2021


De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.