Verleende omgevingsvergunningen (week 32 – 13 augustus 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Kerkvaart 39 in Mijdrecht Het plaatsen van 2 dakkapellen op voor- en achterdakvlak en doorbraak in een dragende muur Z/21/183163 30-07-2021
Scholeksterlaan 13 in Vinkeveen Het bouwen van een erker aan de voorkant van de woning Z/21/182909 30-07-2021
Proostdijstraat 39 in Mijdrecht Het plaatsen van een blokhut op het schoolplein Z/21/181507 02-08-2021
Legakkers 20 en 21 in Vinkeveense Plassen Het aanbrengen van beschoeiingen langs legakkers Z/21/179702 04-08-2021
Hofland nabij 170 in Mijdrecht Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/21/0007502 02-08-2021
Dr. Van Doornplein nabij 27 en 29 in Abcoude Inrichten tijdelijke bouwplaats door Talen West B.V. te Dronten i.v.m. onderhoudswerkzaamheden huurwoningen GroenWest voor de periode van 27 september tot en met 25 oktober Z/21/0007390 03-08-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.