Verleende omgevingsvergunningen (week 33 en 34 – 27 augustus 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Omloop 4 in Abcoude Wijzigingen op verleend vergunning Omloop 4 in Abcoude Z/21/184997 12-08-2021
Haagwinde 121 in Abcoude Aanbrengen van een dakkapel op het voordakvlak Z/21/185342 11-08-2021
Angsteloord 44 in Abcoude Vervangen van een bestaand dakkapel voor een nieuw dakkapel aan de voorzijde Z/21/185417 10-08-2021
Koningsvaren 5 in Abcoude Vervangen bestaande beschoeiing Z/21/185199 18-08-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.