Verleende omgevingsvergunningen (week 35 - 3 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Groenlandse kade 51A Vinkeveen Plaatsen damwand/beschoeiing en vervangen vernieuwen bestaande steigers Z/21/184782 19-08-2021
Spoorzicht 47 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/21/185100 23-08-2021
Waterpeil 1 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel in het voor dakvlak van het gebouw Z/21/185380 24-08-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.