Verleende omgevingsvergunningen (week 40 - 8 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Achterveld 24 in Vinkeveen Het plaatsen van een fietsenafdak met groen Z/21/183522 29-09-2021
Cliffordweg 42 in Waverveen Nieuwbouw machineberging Z/21/186912 29-09-2021
Kromme Mijdrecht 53 in de Hoef Steiger aan de voorzijde van het huis Z/21/184309 29-09-2021
Haagwinde 43 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/21/184076 29-09-2021
Dukaat 18 in Mijdrecht Constructieve wijzigingen in en onder de woning door wijziging fundering. Z/21/187429 30-09-2021
Amethist 16 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakkapel in het achter dakvlak van het gebouw. Z/21/189106 30-09-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.