Verleende omgevingsvergunningen (week 44 - 5 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Kleiweg 17 in Baambrugge Het bouwen van een erker aan voorzijde en uitbreiding aanbouw aan zijkant Z/21/185502 21-10-2021
Karolus 3 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/21/185894 22-10-2021
Groot Mijdrechtstraat 39 in Mijdrecht Het plaatsen van twee silo's Z/21/183517 27-10-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.