Verleende omgevingsvergunningen (week 44 - 5 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dr. van Doornplein nabij 25 in Abcoude Inrichten tijdelijke bouwplaats door Talen West B.V. uit Dronten voor onderhoudswerkzaamheden div. woningen in opdracht van GroenWest voor de periode 29 oktober t/m 10 december 2021 aan het Dr. Van Doornplein in Abcoude Z/21/0010822 04-11-2021
Baambrugse Zuwe 141K in Vinkeveen Het verleggen van een uitweg Z/21/0010710 04-11-2021
Ereprijs nabij 65 in Abcoude Het plaatsen van een tijdelijke container en een mobiel toilet door Seku Bouw uit Volendam voor een verbouwing woning voor de periode 3 november t/m 24 december 2021 Z/21/0010840 04-11-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.