Verleende omgevingsvergunningen (week 50 - 17 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Oudeland nabij 18 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke schaftkeet voor verbouwing woning voor de periode 3 januari 2022 t/m 28 januari 2022 Z/21/00011667 15-12-2021
Pijlstaartlaan 48 in Vinkeveen Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/00011650 15-12-2021
Meerweg 4 in Abcoude Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/00011866 15-12-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.