Verleende omgevingsvergunningen (week 51 - 24 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Saffier 11 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakopbouw Z/21/190790 10-12-2021
Angsteloord 30 in Abcoude Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/21/189020 14-12-2021
De Horn 2 in Baambrugge Het slopen en terugbouwen van de schuur achter de woning Z/20/173771 17-12-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.