Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 44 – 5 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Sectie A nummer 5643 Vinkeveen Aanleg paaiplaats ter plaatse van een verzonken legakker Z/21/188498 26-10-2021
Burgemeester Padmosweg 171 in Wilnis Nieuwbouw woning Z/21/187838 28-10-2021