Vinkeveen, verkeersbesluit voor het intrekken van het verkeersbesluit om twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen (week 44 – 5 november 2021)

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:

Om de verkeersmaatregelen die bij het besluit aan de Turelurenlaan 7 zijn genomen, zijnde het aanwijzen en inrichten van twee parkeervakken ten behoeve van het laden van elektrische auto’s, dit onder intrekking van de verkeersbesluiten van 21 september 2021 met nummer 322353 niet in uitvoering zullen nemen door de bijbehorende laadpaal en bebording E4 niet te plaatsen.

Dit besluit ligt met ingang van vrijdag 5 november 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u DigID nodig. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.