Wet Milieubeheer (week 35 – 3 september 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij de volgende melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • L.M.A. Boekhorst en L.G.W. Boekhorst voor het adres:

Gein-Zuid 18 in Abcoude. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de bestaande rundveestal en het wijzigen van de dierbezetting. De uitbreiding van de ligboxenstal wordt voorzien van een emissiearm stalsysteem (BWL 2010.34.V9).

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088-0225000.