Wet Milieubeheer (week 38 – 24 september 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:
•    Dick de Wit Totaal voor het adres:
Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het breken van circa 200 ton metselpuin en 600 ton betonpuin, afkomstig van sloop¬werk¬zaam¬heden. Het puinbreken zal plaatsvinden in de periode van 28 september 2021 tot 28 december 2021. De duur van de werkzaamheden zal maximaal een aaneengesloten werkdag zijn.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 - 022 50 00.