U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet milieubeheer (week 16 – 23 april 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van (een) maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:
besluitdatum: 26 februari 2021
inrichting: Stedin
adres: Nijverheidsweg 24 Mijdrecht
betreft: Het langtijdgemiddeld en maximaal geluidsniveau op de grens van de bouwvlakken in het bestemmingsplan 'Stationslocatie Mijdrecht'

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen. 

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: 
-           de naam en het adres van de indiener; 
-           een handtekening;
-           de dagtekening;
-           een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
-           de gronden van het bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending. ter inzage bij:
•    Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg 088-0225000);
•    Gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.

voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente.