Wet milieubeheer (week 38 – 24 september 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het weigeren van (een) maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:

besluitdatum:            3 september 2021 
inrichting:             De Heertjes B.V.    
adres:                 Herenweg 53 in Vinkeveen
betreft:             Lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door een vetafscheider

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
•    de naam en het adres van de indiener;
•    een handtekening;
•    de datum;
•    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
•    de gronden van het bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij de:
•    Omgevingsdienst regio Utrecht
Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht
Kijk voor actuele informatie omtrent de openings-/kantoortijden en het maken van een afspraak op de website van onze organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 088 – 022 5000 of info@odru.nl. 

•    Gemeente De Ronde Venen
Croonstadtlaan 111, 3641 AL in Mijdrecht
Kijk voor actuele informatie omtrent de openings-/kantoortijden en het maken van een afspraak op de website van de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0297 29 16 16 of gemeente@derondevenen.nl.