U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wijzigingsplan ‘Wilnisse Zuwe 34’ (week 4 – 29 januari 2021)

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het college van de Ronde Venen op 19 januari 2021
het wijzigingsplan “Wilnisse Zuwe 34” in Wilnis (NL.IMRO.0736.bpw012wilnzw34-va01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage liggen. En zijn op de volgende manieren te raadplegen:
•    De verbeelding van het authentieke wijzigingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij dit plan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.bpw012wilnzw34-va01. 
•    De authentieke planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie 
http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.
•    U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl
•    Vanwege de Corona-maatregelen ligt er geen papieren versie ter inzage. Als u niet in de gelegenheid bent om het plan digitaal te raadplegen dan kunt u contact opnemen met Myra van Woerden door te mailen naar ‘omgevingszaken@derondevenen.nl’ of te bellen met 0297 291616.

Inhoud 

Het wijzigingsplan “Wilnisse Zuwe 34” voorziet in het wijzigen van de bestemming van het perceel Wilnisse Zuwe 34 in Wilnis van ‘Agrarisch met waarden - Natuurwaarden’ naar ‘Wonen’.  

Beroep

Van 30 januari 2021 tot en met 12 maart 2021 kan tegen het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. 
U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.