Besluit Tweede wijziging Lijst waardevolle bomen 2014. (week 24 - 17 juni 2022)

Burgemeester en wethouder van De Ronde Venen maken bekend dat zij op 7 juni jl. het Besluit Tweede wijziging Lijst waardevolle bomen 2014 hebben vastgesteld.

De bekendmaking is te vinden in het elektronisch gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl)   

Het is mogelijk een beroep tegen dit wijzigingsbesluit in te dienen 
Als u het niet eens bent met het wijzigingsbesluit, dan kunt u beroep instellen binnen zes weken na plaatsing in het elektronisch gemeenteblad. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. Bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u beschikt over DigiD, kunt u het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u ook de precieze voorwaarden voor het digitaal indienen. Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Wilt u voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit?
Als u een beroepschrift indient, betekent dat niet dat de uitvoering van het besluit wordt uitgesteld. Wilt u voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u tegen het besluit ook beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Als u beschikt over DigiD, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u ook de precieze voorwaarden voor het digitaal indienen. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.