Intrekking omgevingsvergunningen (week 23 - 10 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Intrekking omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Amsterdamsestraatweg 28 in Abcoude de ontwikkeling van 6 appartementen en 7 grondgebonden woningen Z/22/196333 07-03-2022
Sectie E perceelnummer 1816 in Wilnis Asbest beschoeiing verwijderen Z/22/201943 25-05-2022
Proostdijstraat 34 in Abcoude Veranderen van de woning aan de zij- en achtergevel Z/22/202337 01-06-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.