Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 21 – 27 mei 2022)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Kavégas B.V., Meikade 61, 6744 TC Ederveen, t.b.v. het vervoer van propaan UN 1965, klasse 2 naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 27 mei 2022).

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 088 – 022 50 00 of per mail: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid/ontheffingen.