Ontwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) ‘Holendrecht 55 Abcoude’

Rectificatie: De ontwerp omgevingsvergunning Holendrecht 55 Abcoude is ten onrechte in een te vroeg stadium gepubliceerd op de gemeentepagina van het huis-aan-huis blad De Groene Venen van 20 mei 2022. Tegelijkertijd met deze publicatie is een nieuwe publicatie met nieuwe termijnen voor deze omgevingsvergunning geplaatst op de gemeentepagina van huis-aan-huis blad De Groene Venen.

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat zij voornemens zijn op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a en c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen. De ontwerpbeschikking betreft het bouwen van een zorgvilla met daarin 40 woonzorgeenheden (oftewel studio’s), waarvan er 8 op intramurale basis (zorg en verblijf) aangeboden zullen worden en daarmee toegankelijk is voor alle inkomensniveaus op het perceel Holendrecht 55 in Abcoude. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/21/182820 en OLO-nummer 6082703.

De volgende activiteiten horen bij de te verlenen ontwerpbeschikking:

  •    Bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a. Wabo)
  •    Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder c. Wabo).

Inzage 

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage. Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de ontwerpbeschikking gepubliceerd. Deze kunnen worden ingezien via www.derondevenen.nl. Indien digitaal inzien via bovengenoemde websites niet mogelijk is, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16 en te vragen naar omgevingszaken.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van inzage kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering.