Publicatie ontwerpbeschikking milieu (week 2 - 14 januari 2022)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen hebben op 23 december 2021 het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu oprichting voor een metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven op het adres Industrieweg 5 in Mijdrecht, aangevraagd op 25 juni 2021 te verlenen. De procedure is geregistreerd onder zaaknummer Z-21-009536. 

Inzage

De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 14 januari 2021 tot en met 25 februari 2022. 
 

Zienswijze indienen

Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht postbus 13101, 3507 LC Utrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar.