Verleende omgevingsvergunningen (week 15 - 15 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Donkereind 24 in Vinkeveen Het bouwen van een bedrijfswoning Z/21/194088 01-04-2022
Kievitslaan 34 in Vinkeveen Een dakverhoging Z/21/193733 04-04-2022
Waverveense pad 15 B 30 in Vinkeveen Nieuwbouw chalet Z/21/193852 04-04-2022
Veldweg nabij Cliffordweg 64 in Waterveen Maken van een dam Z/21/193758 05-04-2022
Aan het spoor 2 t/m 70 in Mijdrecht (Stationslocatie in Mijdrecht) Het bouwen van 35 sociale huurappartementen Z/21/193339 06-04-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.