Verleende omgevingsvergunningen (week 27 - 8 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Vinkenkade 6 in Vinkeveen Onderheien van een terras Z/21/193342 24-06-2022
Prinses Beatrixstraat 11 in Baambrugge Plaatsen van dakkapel voorzijde Z/22/199821 27-06-2022
Garsten 4 in Abcoude Plaatsen dakopbouw Z/22/195214 27-06-2022
Kastelein 30 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/202338 27-06-2022
Hollandse kade 18 in Abcoude Het plaatsen van 3 vlaggenmasten Z/22/200642 27-06-2022
Hoogstraat 24 in Abcoude Plaatsen warmtepompen/zonnepanelen en vervangen van dakgoot tussen 22 en 24 Z/22/199646 29-06-2022
Baambrugse Zuwe 224 in Vinkeveen Renovatie van het woonhuis Z/22/200170 29-06-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.