Verleende omgevingsvergunningen (week 28 - 15 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Herenweg 265 in Vinkeveen Plaatsen zorgunit achter de woning Z/22/202864 04-07-2022
Eerste Hoefweg 7 t/m 11 in de Hoef Het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning (Z/19/156347) vanwege een dakopbouw Z/22/202067 04-07-2022
Genieweg 60 in Mijdrecht Brandwerende voorzieningen Z/22/202819 05-07-2022
Spoorzicht 8 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/202943 07-07-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.