Vanaf gistermiddag 17:00 uur wordt er spoedonderhoud gepleegd aan de performance van de website. Vandaag vindt er ook onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud blijft het mogelijk om zaken te doen via DigiD en/of eHerkenning. Mogelijk kan dit vanwege het onderhoud wat langer duren dan gewoonlijk.

Verleende omgevingsvergunningen (week 29 - 22 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Starnheim 7 in Abcoude Het uitbreiden van de bestaande dakopbouw Z/22/204035 11-07-2022
Achterbos 125 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/203587 12-07-2022
Plevierenlaan 10 in Vinkeveen Het plaatsen van dakkapellen en het bouwen van een erker Z/22/203384 13-07-2022
Zuster Claassenhof 15 in Abcoude Herbouw clubhuis Abcouder Tennisvereniging Z/22/200031 13-07-2022
Angsteloord 71 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het achterdakvlak Z/22/203505 14-07-2022
Proostdijstraat 26 in Abcoude Het vergroten van de dakkapel op het voordakvlak Z/22/204141 14-07-2022
Burgemeester Padmosweg 24-26 Wilnis Vergroten kelder Z/22/199700 14-07-2022
Muijeveld 79 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakopbouw Z/22/203653 14-07-2022
Vermogenweg 223 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfspand Z/22/198519 14-07-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.