Verleende omgevingsvergunningen (week 30 - 29 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Bloemhaven 19 in Vinkeveen Het uitbreiden van de dakkamer Z/22/204422 15-07-2022
Bovendijk 24 in Wilnis Het vervangen van de bestaande kleine aanbouwen door verlengen van de loods Z/22/196164 15-07-2022
Nijverheidsweg 13 in Mijdrecht Het bouwen van een laadkuil en uitbreiding aan de achterzijde van het pand Z/22/204016 19-07-2022
Constructieweg in Mijdrecht Het kappen van 8 bomen Z/22/204108 19-07-2022
Stationsstraat 50 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een woning Z/22/202393 19-07-2022
Regenboog 71 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/203547 20-07-2022
Meerkoetlaan 84 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/22/203981 20-07-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.