Verleende omgevingsvergunningen (week 30 - 29 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Kuyerpad 7 in Abcoude De gemeente heeft op 20 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-018828 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 18 juli 2022 t/m 5 september 2022 i.v.m. een verbouwing woning nabij de kuyerpad 7 in Abcoude. De vergunning is toegekend. Z/2022-018828 20-07-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.