Verleende omgevingsvergunningen (week 31 - 5 augustus 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Westerlandweg 6 A in Mijdrecht Het bouwen van een mestopslag silo Z/22/204715 27-07-2022
Groeneveltstraat 6 in Baambrugge Het bouwen van een dakkapel op voordakvlak van de woning Z/22/203017 28-07-2022
Groeneveltstraat 8 in Baambrugge Het vervangen van een bestaande dakkapel door een nieuwe op het voordakvlak Z/22/203018 28-07-2022
Valk 17 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op voordakvlak van de woning Z/22/203181 28-07-2022
Kerkstraat 24 in Abcoude Het inpandig verbouwen en wijzigen van de gevel Z/22/211906 28-07-2022
Koraal 58 in Mijdrecht Het realiseren van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning Z/22/202397 28-07-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.