Verleende omgevingsvergunningen (week 34 - 26 augustus 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Kievitslaan 93 in Vinkeveen De gemeente heeft op 15 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-020452 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 2 september 2022 t/m 23 december 2022 i.v.m. verbouwing woonhuis nabij de Kievitslaan 93 te Vinkeveen. De vergunning is toegekend. Z/2022-020452 15-08-2022
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De gemeente heeft op 18 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-020656 voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen bouwkeet mobiel toilet voor de periode 16 augustus 2022 t/m 20 september 2022 i.v.m. schilderwerkzaamheden gemeentehuis nabij de Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. De vergunning is toegekend. Z/2022-020656 17-08-2022
Wethouder van Damlaan 1 in Wilnis De gemeente heeft op 18 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022- 020142 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg op locatie Wethouder van Damlaan 1. De omgevingsvergunning is toegekend. Z/2022-020142 18-08-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA   Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.