Verleende omgevingsvergunningen (week 35 - 2 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Vinkeveen: Maximalaan 1 Plaatsen van een balk Z/21/194283 12-07-2022
de Hoef Westzijde 41 in de Hoef De restauratie van de wagenschuur Z/22/199376 19-08-2022
Waterlelie 5 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak Z/22/213458 19-08-2022
Marickenlaan 53 in Wilnis Dakkapel Z/22/203289 22-08-2022
Winkeldijk 25 in Vinkeveen Het tijdelijk plaatsen van een loods Z/22/204192 23-08-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.