Verleende omgevingsvergunningen (week 36 - 9 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Dorpsstraat 74 Mijdrecht Plaatsen vuilcontainer open voor de periode 23 augustus 2022 t/m 30 september 2022 Z/2022-021353 25-08-2022
Hofland 212 te Mijdrecht Ontheffing plaatsen vuilcontainer dicht voor de periode 22 augustus 2022 t/m 31 maart 2023 Z/2022-021383 25-08-2022
Baambrugse Zuwe 112 te Vinkeveen Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 26 augustus 2022 t/m 17 september 2022 Z/2022-021757 30-08-2022
Zand en jaagpad 18 te Baambrugge Ontheffing plaatsen vuilcontainer open voor de periode 17 oktober 2022 t/m 7 november 2022 Z/2022-022084 30-08-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.